شرکت مهندسی مه گل نورالبرز

شرکت مهندسی مه گل نورالبرز

موضوع فعالیت شرکت:

تولید کننده و وارد کننده تجهیـزات ترافیکـی و روشـنایی و ایمنی راه ها

استان:

تهران - Tehran

آدرس:

تهران، خیابان استاد نجات الهی ، نرسیده به خیابان سمیه ، بن بست نیکخواه ، شماره 4 ، واحد 9

021 - 88 91 51 70 ، 021 - 88 93 04 33 :تلفن

021 - 88 91 51 62 :فاکس

توضیحات بیشتر:

شـرکت مهندسـی مـه گل نـور البـرز بـا هـدف طراحـی، سـاخت، نصـب و راه انـدازی تجهیـزات ترافیکی و ایمنـی راهها بـا اسـتفاده از انـرژی هـای نـو بـا همـکاری شـرکت تعاونـی خـاص کارکنـان وزارت راه و ترابـری و تیمـی از مهندسـان ایرانـی بـا سـالها تجربـه در ایـن زمینـه تاسـیس گردیـده اسـت، کـه تاکنـون بـا طراحـی و سـاخت بیـش از 130 نـوع محصـول از تاریـخ تاسـیس، در سـال 1391 برگزیـده اولیـن همایـش ملـی بـزرگان نـوآوری در تولیـد و خدمـات کشـور شـناخته شـده اسـت.
یکـی از مهمتریـن اهـداف ایـن شـرکت بومـی سـازی فنـاوری سـاخت انـواع تجهیـزات ترافیکـی و روشـنایی بـا اسـتفاده از انـرژی هـای نـو مـی باشـد. ایـن شـرکت بـا طراحـی و سـاخت انـواع چـراغ هـای فـوق کـم مصـرف LED (ترافیکـی - فرودگاهـی - خیابانـی) کـه بـا اسـتفاده از انـرژی تجدیدپذیـر و مطابـق بـا اسـتانداردهای جهانـی مـی باشـد عـلاوه بـر انجـام طیـف وسـیعی از پـروژه های اسـتانی در اقصـی نقـاط کشـور گسـترش فعالیتهـای خـود را بـه کشـورهای همسـایه نیز گسـترانیده اسـت. ایـن شـرکت بـا عضویـت در انجمـن صنایـع خورشـیدی ایـران افتخـار طراحـی و تولیـد چـراغ هـای تاکسـی بانـد پـروازی فـرودگاه بیرجنـد را بـا اسـتفاده از انـرژی هـای خورشـیدی بـدون نیـاز بـه کابـل کشـی و انتقـال بـرق در کارنامـه خـود ثبـت نمـوده اسـت کـه بـرای اولیـن بـار در کشـور اجـرا و توسـط رئیـس جمهـور محتـرم افتتـاح گردیـده اسـت. شـرکت مـه گل نـور بـا طراحـی انـواع محصـولات ترافیکـی ماننـد تابلوهـای اطلاعاتـی، اخبـاری، انتظامـی و همچنیـن علائـم ترافیکـی مطابـق بـا آییـن نامـه اداره کل ایمنـی و حریـم راههـا بـه یکـی از تولیـد کننـدگان پیشـرو ایرانـی در ایـن زمینـه تبدیـل شـده اسـت. بهینـه سـازی در مصـرف انـرژی، بیمـه کـردن عملکـرد تجهیـزات ترافیکـی نسـبت بـه قطـع بـرق، امـکان نصـب کلیـه تجهیـزات ترافیکـی در مناطقـی کـه امـکان بـرق رسـانی بـه آنهـا وجـود نـدارد، صرفـه جویـی در هزینـه هـای عملیـات نصب و راه انـدازی آسـان و بـدون نیـاز بـه کابـل کشـی و ... همـه اینهـا از مزایـای اسـتفاده از تجهیـزات ترافیکـی سـولار هسـتند.
محصولات :
- مهتابی، پروژکتور، مهتابی LED، مهتابی آویز اشکی، لامپ سامسونگ کره، ترانس درایور، استاتر لرزاننده
- ال ای دی نواری، لامپ ترافیکی فیلیپس آلمان، چشم گربه ای یک طرفه سولار با بدنه پلی کربنات
- گل میخ نگین شیشه ای، سرعت گیر، چشم گربه ای با نگین پلاستیکی، چشم ببری، استوانه ترافیکی
- نورافکن 40 LED برقی، نورافکن LED / وات 24 سولار، نورافکن LED / وات 22 سولار
- چراغ چشمک زن 33 LED خورشیدی، چراغ چشمک زن 30 LED خورشیدی، بشکه ترافیکی با شبرنگ
- چشم گربه ای دو طرفه سولار با بدنه آلومینیومی، چشم گربه ای یک طرفه سولار با بدنه آلومینیومی، چراغ ترافیکی 3 خانه
- تابلو ترافیکی خورشیدی (فلش گروهبانی)، تابلو ترافیکی خورشیدی، چراغ ترافیکی خورشیدی دوخانه و تک خانه

تعداد بازدید کننده : 1022
1396-03-12 : تاریخ ثبت
1402-03-15 : تاریخ انقضا

ارسال نظر

نام (ضروری)
ایمیل
وب سایت
پیام
بارگذاری مجدد کد امنیتی را وارد کنید

نظرات

شما اولین کسی باشید که نظر خود را درج میکند