شرکت سما استار

شرکت سما استار

موضوع فعالیت شرکت:

تولید لیزرتگ، انواع بازی های الکترونیکی و فروش لوازم شهربازی

استان:

تهران - Tehran

آدرس:

تهران

@samastar.co :واتساپ - تلگرام - اینستاگرام

0990 - 480 71 13 :همراه

توضیحات بیشتر:

با ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ورزش و تفریح های مدرن و جدید، این شرکت در ابتدا با استفاده از ورزش ﭘﯿﻨﺖ ﺑﺎل کار خود را شروع نمود و با توجه به اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮدم از این ورزش ﻣﻬﯿﺞ و به منظور استفاده آنها از ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت مورد نیاز و راه اﻧﺪازی ﺑﺎﺷﮕﺎههای اﺳﺘﺎﻧﺪارد، این شرکت ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ورزش و ارائه ﻣﺤﺼﻮﻻت و لوازم پینت بال با ﻗﯿﻤﺖ مناسب و با استفاده از اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و جلب رﺿﺎﯾت ﻣﺸﺘﺮی و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺣﺬف واﺳﻄﻪ ﻫﺎ، در ﺳﺎل 1390 به طور رﺳمی ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ تاﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﺟﻮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺠﺮب ورزش ﭘﯿﻨﺖ ﺑﺎل در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد و ﮔﺴﺘﺮش ورزش ﭘﯿﻨﺖ ﺑﺎل در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺶ از دهها ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و ﮐﻤﮏ شایانی ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺑﺎﺷﮕﺎه های استاندارد ﭘﯿﻨﺖ ﺑﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ .
در ﺳﺎل 1391 ﻧﯿﺰ با هدف ارﺗﻘﺎی ورزش ﭘﯿﻨﺖ ﺑﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﻪ رده ﻫﺎی ﺳﻨﯽ و ﺑﺎﻧﻮان ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی لیزری ﻫﻤﭽﻮن ﻟﯿﺰرﺗﮓ و ﻟﯿﺰرﻣﺎز و بازیهای شهربازی ﻧﻤﻮد و توانست اولین لیزرتگ بی سیم را در دنیا تولید و روانه بازار نماید.
در سال 1394 بحث صادرات و تجاری سازی برند محصولات این شرکت بطور جدی مورد نظر مدیران عالی شرکت قرار گرفت و برند "سما استار" نامگذاری و استفاده گردید.
سما استار در سالهای 1395 تا 1397 توانست خود را به کارگاههای تولید الکترونیک و مکانیک مجهز نماید و با اشتغال زایی بیش از 20 نفر ، محصولات شهربازی متفاوت را طراحی و به بازار با کیفیت عالی عرضه نماید، همچنین در همین حین توانست در کشورهای جمهوری چک و گرجستان شرکت های تجاری خود را با برندهای آنیل فان و لیزربار ثبت نماید.
در طی این دوران با استفاده از خط مشی شرکت و تلاش کارکنان سما استار توانست محصولات مورد نظر خود را به کشورهای مختلف نظیر لبنان – جمهوری چک – ترکیه – کانادا – مصر و دهها کشور دیگر صادر نماید.

تعداد بازدید کننده : 448
1398-09-08 : تاریخ ثبت
1403-09-10 : تاریخ انقضا

ارسال نظر

نام (ضروری)
ایمیل
وب سایت
پیام
بارگذاری مجدد کد امنیتی را وارد کنید

نظرات

شما اولین کسی باشید که نظر خود را درج میکند